AMOFIA 一連7日會喺銅鑼灣SOGO崇光感謝祭為大家準備咗唔同嘅套裝優惠,低至45折。快啲去 B2/F (Personal Care 護理用品區) 掃貨喇!

日期 : 2023年5月10日至16日
時間 : 12:00-20:00 (推廣員駐場時間)
地點 : 銅鑼灣SOGO B2/F (Personal Care 護理用品區)

發佈留言

Scroll to Top